แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง