ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์