โครงการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็น ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2