โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้บริหารเพื่อการบริหารจัดการและรับมือภิบัติภัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566