โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (เกณฑ์เดิม+เพิ่มเติมเนื้อหาเกณฑ์ใหม่)