เบอร์ติดต่อภายใน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ที่อยู่ :  91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร :  (073) 212863
โทรสาร :  (073) 213234
Email :  [email protected]
Facebook :  วสส.ยะลา

เบอร์ติดต่อภายใน

นายสุนทร ปราบเขต
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  111

นายวิชาญ ภิบาล
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  112

นางปาริฉัตร อุทัยพันธ์
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  113

นางสาวขวัญจิต พงศ์รัตนามาน
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  114

นายอวิรุทธ์ สิงห์กุล
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน : 115

นายไพสิฐ จิรรัตนโสภา
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :   116

นายมะการิม ดารามะ
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  117

นายฟาริห์ มะหมัด
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการ ชั้น 4
เบอร์โทรภายใน : ต่อ 111

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  121

สถานที่ตั้ง : อาคาร 11 ชั้น
เบอร์โทรภายใน :  211 และ 213

สถานที่ตั้ง : อาคารสาธารณสุขชุมชน (หน้าเสาธง) 
เบอร์โทรภายใน : 
ชั้น 1  หมายเลข 152 และ 153
ชั้น 2 หมายเลข 154
ชั้น 3 หมายเลข 155

สถานที่ตั้ง : อาคารแพทย์แผน
ชั้น 1  หมายเลข 144 
ชั้น 2 หมายเลข 145 และ 146
ชั้น 3 หมายเลข 147

สถานที่ตั้ง : อาคารกลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข ชั้น 1 และ ชั้น 3
เบอร์โทรภายใน : ต่อ 111

สถานที่ตั้ง : อาคารใหม่ 11 ชั้นชั้น 4
เบอร์โทรภายใน :  238

สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  134  และ 135

สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  137  และ 138

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  124

สถานที่ตั้ง : อาคารใหม่ 11 ชั้น ชั้น 3
เบอร์โทรภายใน :  222

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  118

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 5
เบอร์โทรภายใน :  131

สถานที่ตั้ง : อาคารสมุนไพร
เบอร์โทรภายใน :  139

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 5
เบอร์โทรภายใน :  132

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 4
เบอร์โทรภายใน :  129

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 4
เบอร์โทรภายใน :  130

สถานที่ตั้ง : อาคารลานวัฒนธรรม ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  149

สถานที่ตั้ง : อาคารลานวัฒนธรรม ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  151

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 2
เบอร์โทรภายใน :  123

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 4
เบอร์โทรภายใน :  125

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  0

สถานที่ตั้ง : หน้าอาคารอำนวยการ 
เบอร์โทรภายใน :  191

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  119

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ 
เบอร์โทรภายใน :  122

สถานที่ตั้ง : อาคารแผนไทย ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  140

สถานที่ตั้ง : อาคารแผนไทย ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  140

สถานที่ตั้ง : อาคารทันตกรรม ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน :  143