ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา