อัตลักษณ์บัณฑิต

“ บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ ”

คือ การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งกำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้

จิตบริการ (Service Mind)

คือ จิตที่พร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์ การให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม อ่อนน้อมต่อชีวิต ธรรมชาติ ความเป็นกัลยามิตร 

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

คือ การคิดเพื่อให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็ฯองค์ประกอบที่สัมพันธ์ทางเดียวหรือทางตรงข้ามและนำไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ 

การคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Patient Right / Participation) 

คือ สิทธิของผู้ป่วยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์