หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ดูรายละเอียด

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ดูรายละเอียด

หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ดูรายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดูรายละเอียด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
ดูรายละเอียด

วิดีโอ แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี