ระบบสารสนเทศ /แบบฟอร์ม สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ภาระการเรียนของนักศึกษา

  • สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1 นอกเวลาราชการ (ตารางเรียน)
  • สาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1 นอกเวลาราชการ (Workload)

แบบฟอร์มต่างๆ