Previous slide
Next slide

NEWS & ACTIVITIES

Previous slide
Next slide
25 มิ.ย. 2567
MOU

กับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

24-28 มิ.ย. 2567
ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

23 มิ.ย. 2567
พบปะผู้ปกครอง

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

15 มี.ค. 2567
พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับ ปวส.

จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก

9 ก.พ. 2567
พิธีมอบใบรับรองผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

อาจารย์และบุคลากร

นักศึกษา

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วสส.ยะลา

กิจกรรมของวิทยาลัย

SCPHYALA Channel