NEWS & ACTIVITIES

Previous slide
Next slide
20 พ.ย 66
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง (วัดญวนยะลา)

17 พ.ย 66
กิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก 2566

( Word Toilet Day 2023 )

16 - 17 พ.ย 66
ประชุมวิชาการระดับชาติ

“การแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 4”

9 พ.ย 66
การนำเสนอผลการศึกษาชุมชน

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

8 พ.ย 66
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

อาจารย์และบุคลากร

นักศึกษา

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วสส.ยะลา

กิจกรรมของวิทยาลัย

SCPHYALA Channel