หลักสูตรระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  << ดูรายละเอียด >>

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย…
– ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) เทอม 1/2566 จำนวน 25,000 บาท
– ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,000 บาท
   รวมเป็นเงิน  26,000 บาท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

วิดีโอแนะนำหลักสูตร