ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดยะลา

เอกลักษณ์สถาบัน

“สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

สร้างคน  หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
กับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ 

ปรัชญา

การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนางานสาธารณสุข จำเป็นต้องจัดประสบการณ์ทางการศึกษาโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการจัดการสุขภาพชุมชน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
3. วิจัย จัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมสุขภาพ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ปณิธาน

วิทยาลัยจะพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานสาธารณสุขแบบองค์รวม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชนที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

สถาบันพระบรมราชชนก