ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ เลขที่ 91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ 16 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับส่วนราชการสังกัด กระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคใต้ จังหวัดยะลา” แต่ในระยะแรกของการก่อตั้งนั้น ได้ใช้สถานที่จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา พ.ศ. 2510 จึงย้ายมาเรียนที่จังหวัดยะลา และในปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่  11  มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. 2521 เป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา”สังกัดกองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา” เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2537 และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันได้ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโท จำนวน 8 หลักสูตร

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรี มี 5 หลักสูตร 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (เปิดปีการศึกษา 2565)

หลักสูตรปริญญาโท มี 1 หลักสูตร 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต  (เปิดปีการศึกษา 2566)