หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน