การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2567 | Kickoff ITA 2024 “Transparency with Quality: โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ระดับวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก

แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)