ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา