ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ