ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์