Green Office

การประกวด รณรงค์ประหยัดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากร และสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งเหลือใช้ภายใต้หัวข้อ "ลดภาวะโลกร้อน" ภายใต้กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office) วสส.ยะลา

VDO กิจกรรม Green office